JUN 03 2015

KBT vid talsvårigheter

KBT

Det finns olika sätt att komma tillrätta med barns språksvårigheter, varav KBT är ett sådant sätt. KBT har visat sig vara en av de mest framgångsrika terapiformerna när det kommer till att hjälpa människor till ett bättre liv i nuet. Man arbetar med förändra tankar/känslor/handlingar till det bättre genom ett nära samarbete mellan klient och terapeut. Det finns en mängd tillstånd som visat sig respondera väl på just KBT. Förutom att KBT fungerar bra vid talsvårigheter har det även visat sig vara en bra terapiform vid exempelvis depression, röstproblem och sömnsvårigheter.

Stamning och KBT
Stamning är ett relativt vanligt problem som de flesta av oss har stött på antingen med en närstående eller i skolan eller på jobbet. Ofta startar stamningen när barnet är mellan 2-5 år. Det är av stor vikt att barnet får hjälp så fort som möjligt, varför en tidig logopedisk utredning alltid är att föredra. Denna så kallade rytmstörning har visat sig svara mycket bra på KBT- behandling. Om man utreder stamningen sent kan denna störning i språket redan ha hunnit påverka barnet negativt gällande självbild etcetera, vilket leder till att KBT alternativt annan terapi blir än mer av vikt. Att stamma behöver inte alls innebära att livet ska bli svårt i all oändlighet, då hjälp finns att få. Och som sagt, ju tidigare vuxna runt ett stammande barn tar barnet till en utredning desto mindre behöver barnet lida i framtiden.

KBT på din skola
På en språkförskola finns det en mängd olika sätt att träna barn med språksvårigheter. Att använda sig av KBT för att öka barnens chanser att komma tillrätta med sina svårigheter i talet har visat sig vara ett bra sätt. Då språkförskolor inriktar sig på barn med primära språkstörningar passar det bra att använda sig av KBT, då barnen på språkförskolor varken har hörselskador, funktionshinder eller andra störningar som påverkar deras språkutveckling. Här handlar det om att komma tillrätta med hur man bäst kan träna upp språket hos individer som besitter förmågan, men där något i utvecklingen stannat. Eftersom det ofta kan vara oklart vad som ligger bakom barnens språkstörningar är KBT ett mycket bra sätt att komma tillrätta med problemet. Här fokuseras på barnets liv i nuet och i framtiden, och man undersöker således möjliga orsaker för att på så sätt kunna hjälpa barnets språkutveckling.

KBT steg 1- utbildning avseende barn och ungdom
Det finns en KBT steg 1- utbildning på http://www.kognio.se/ som är lämpad för bland annat lärare. Denna utbildning riktar in sig på barn och ungdomar i ett familjeperspektiv.